Kanunlar

3194 Sayılı İmar Kanunu
3621 Sayılı Kıyı Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
6831 Sayılı Orman Kanunu
442 Sayılı Köy Kanunu
4342 Sayılı Mera Kanunu
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu
2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
2985 Toplu Konut Kanunu
4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Yönetmelikler

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği
Sığınak Yönetmeliği
Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usûl ve Esaslara Dair Yönetmelik
Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik 
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik 
Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılaştırılmasına Dair Yönetmelik 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi yönetmeliği 
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik